tin nhắn

petrosm4 2020-08-04 14:44:27
0
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

petrosm4 2020-02-05 01:45:45
2
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

petrosm4 2020-07-14 17:54:06
0
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

petrosm4 2020-06-30 12:23:38
0
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

petrosm4 2020-06-04 12:54:09
0
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

petrosm4 2020-06-04 12:53:42
0
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

petrosm4 2020-03-13 08:09:07
0
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

petrosm4 long press the button on both headphones, until the red and blue lights flash, they will automatically connect.

2020-03-10 03:39:42 Hữu ích (0)
Gửi đi
Đáp án (1)

Q: você bem na cor preta?

Được hỏi bởi Alexandre Antypas trên 2018-11-10 11:07:43

petrosm4 it is has 3 colours, black, white and gold

2020-03-10 03:38:40 Hữu ích (0)
Gửi đi
Đáp án (1)