tin nhắn

Q: Does the pack contains 2x Camera and a gateway?

Được hỏi bởi arunanandan77 trên 2019-12-13 01:26:32

adirusf No, just 2 camera, without the gateway (I can confirm this because i talk to support).

2019-12-23 10:43:31 Hữu ích (0)
Gửi đi
Đáp án (1)
arunanandan77 2019-10-02 05:20:41
2
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích: