tin nhắn

Q: 84032702 queria saber sobre o rastreamento desse pedido?

Được hỏi bởi BG521555425 trên 2020-05-04 07:28:02

wuchuangbin Hello friends, you can consult online customer service for logistics issues

2020-06-03 04:28:55 Hữu ích (0)
Gửi đi
Đáp án (1)

Q: boa noite, quanto tempo passa para chegar na minha cidade cep 59215-000 nova cruz RN

Được hỏi bởi BG184817382 trên 2020-05-04 05:53:45

wuchuangbin Hello friends, you can consult online customer service for logistics issues

2020-06-03 04:27:24 Hữu ích (0)
Gửi đi
Đáp án (1)

wuchuangbin Hello friends, you can consult online customer service

2020-06-03 04:27:07 Hữu ích (0)
Gửi đi
Đáp án (1)

Q: Is it good to cure uv epoxy resing?

Được hỏi bởi BG444844240 trên 2020-05-04 01:37:29

wuchuangbin Hello friends, you can consult online customer service

2020-06-03 04:26:32 Hữu ích (0)
Gửi đi
Đáp án (1)

Q: Zijn er spare parts voor DM-9020C ? Het scharnier tussen schotel & steel.

Được hỏi bởi koosting trên 2020-05-04 10:24:45

wuchuangbin Hello friends, if you have any questions, you can consult online customer service

2020-06-03 04:26:18 Hữu ích (0)
Gửi đi
Đáp án (1)

Q: I want to buy an extra battery, but I can't find it in Site to order it.

Được hỏi bởi michalis1961 trên 2020-05-04 08:44:56

wuchuangbin You can consult online customer service for a purchase link

2020-06-03 04:25:55 Hữu ích (0)
Gửi đi
Đáp án (1)

Q: does your shop have a gpz 7000 metal detector

Được hỏi bởi Nafas music trên 2020-05-04 04:34:41

wuchuangbin Hello friends, you can consult online customer service

2020-06-03 04:25:27 Hữu ích (0)
Gửi đi
Đáp án (1)

Q: is this mosquito killer for indoors

Được hỏi bởi BG493244320 trên 2020-05-03 07:43:23

wuchuangbin yes

2020-06-03 04:25:08 Hữu ích (0)
Gửi đi
Đáp án (1)