tin nhắn

Q: Does it okay radio?

Được hỏi bởi BG182042356 trên 2021-10-24 04:40:48

brugail I can't seem to get a to work

2021-11-16 10:51:35 Hữu ích (0)
Gửi đi
Đáp án (1)

Q: é 50 ou 60hz?

Được hỏi bởi BG531044212 trên 2021-10-12 03:49:09

brugail not sure, all I know is that it's a piece of crap and not worth buying

2021-11-16 10:49:27 Hữu ích (0)
Gửi đi
Đáp án (1)