tin nhắn

Q: Why overpriced?

Được hỏi bởi Lennson trên 2020-06-05 10:28:03
Gửi đi
Đáp án (0)

Q: Where is the Boot Button?

Được hỏi bởi Lennson trên 2020-05-23 04:40:02

BG193254405 notiene boton de arranque, no le hace falta

2020-05-29 05:02:51 Hữu ích (0)
Gửi đi
Đáp án (1)

Q: Can I bind this to my Spektrum DX6i?

Được hỏi bởi BG024711953 trên 2020-05-20 07:24:50

Lennson No spektrum is shitttay

2020-05-20 09:24:00 Hữu ích (0)
Gửi đi
Đáp án (1)
Lennson 2020-05-16 06:30:49
0
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

Lennson 2020-05-16 06:29:43
0
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

Q: voltage? resolution? compression? input/output? wiring?

Được hỏi bởi emmanu trên 2020-04-27 03:08:36

Lennson Best used with Tomato.... Lol BG and its not existing Details

2020-05-15 06:08:35 Hữu ích (0)
Gửi đi
Đáp án (1)

Q: Possible to bind with access EU?

Được hỏi bởi SpeedcokieSire trên 2020-02-29 02:06:09

Lennson Lol f0ck Eulbt. Its a sh1t Protokoll. Fly fcc fly safe fly d8

2020-04-27 04:42:36 Hữu ích (0)
Gửi đi
Đáp án (2)

Q: Does it fit on my brushless whoop?

Được hỏi bởi Lennson trên 2020-04-15 09:56:07

dokka11 214g?

2020-04-16 01:39:50 Hữu ích (0)
Gửi đi
Đáp án (2)