tin nhắn

Q: bonjour, quel est le poids du 820 KV ?

Được hỏi bởi joshua18 trên 2019-12-04 06:30:35

Samchan 70kg

2019-12-28 01:03:42 Hữu ích (1)
Gửi đi
Đáp án (1)

Q: this module is compatible with IA6B receiver flysky ?

Được hỏi bởi joshua18 trên 2019-11-26 07:40:58

suyongnian Incompatible

2019-12-04 05:25:24 Hữu ích (0)
Gửi đi
Đáp án (2)

Q: Compatibility ok with receiver flysky IA6B ??? thanks

Được hỏi bởi joshua18 trên 2019-12-05 05:06:58

dengjunbao i think it can compatible

2019-12-10 02:57:07 Hữu ích (1)
Gửi đi
Đáp án (1)