tin nhắn

Q: Will this ESC work with my Kingkong ET 125?

Được hỏi bởi Josh Milligan trên 2018-03-19 11:03:57

wangshuinong it 's not suitable.

2018-04-01 10:04:10 Hữu ích (0)
Gửi đi
Đáp án (2)

Q: One or two batteries needed?

Được hỏi bởi Wanderer trên 2018-05-25 10:47:40

wangshuinong I think it's 2.

2018-06-01 09:21:03 Hữu ích (0)
Gửi đi
Đáp án (1)

Q: can i bind the kingkong 95gt to the frsky taranis qx7

Được hỏi bởi gittilf trên 2017-11-12 10:19:25

wangshuinong the Xm receiver can be compatible with frsky taranis qx7

2017-12-07 09:26:45 Hữu ích (0)
Gửi đi
Đáp án (1)

Q: gps

Được hỏi bởi Bjørn Mathias Gundersen trên 2018-12-16 06:07:28

wangshuinong this flight controller doesn't have gps.

2018-12-19 03:34:53 Hữu ích (0)
Gửi đi
Đáp án (-3)

Q: What betaflight target is this?

Được hỏi bởi Kloww trên 2019-03-19 03:41:12

wangshuinong betaflight_3.1.7_OMNIBUSF4SD

2019-03-30 12:53:58 Hữu ích (0)
Gửi đi
Đáp án (1)

Q: can i connect a GPS?

Được hỏi bởi Samuel Favre trên 2018-05-21 07:03:46

wangshuinong yes, can connect.

2018-05-22 05:03:10 Hữu ích (4)
Gửi đi
Đáp án (-3)