tin nhắn

Q: Nice Quality. Printed with a potatoe?

Được hỏi bởi FPVAirRacer trên 2018-11-23 09:03:15

faboaic must have been a rotten potatoe. or maybe by hand with a 3D pen ? :-D

2018-11-24 12:40:38 Hữu ích (0)
Gửi đi
Đáp án (4)