tin nhắn

mfletch 2019-06-02 13:18:31
1
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

Q: what's the volume of each bottle? And what are the diameters of the nozzles?

Được hỏi bởi Myel666 trên 2019-09-14 08:59:09

mfletch Hi; There small bottles and hold 50cc {50ml} and no nozzles came with the bottles so cant help with nozzle size.

2019-09-14 12:10:56 Hữu ích (0)
Gửi đi
Đáp án (2)
mfletch 2019-01-21 14:13:59
0
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

mfletch 2019-02-02 13:14:21
0
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

mfletch 2019-01-26 11:49:22
0
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

mfletch 2019-02-12 12:50:50
0
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

mfletch 2019-02-25 13:47:03
0
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

mfletch 2019-03-19 14:16:42
0
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

mfletch 2019-04-04 13:41:45
0
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích: