tin nhắn

dauteljohn 2019-10-26 20:43:40
0
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

dauteljohn 2019-10-26 20:43:02
0
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

dauteljohn 2019-10-19 08:45:17
0
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

Q: does this controller have memory of the last setting when turned on?

Được hỏi bởi dauteljohn trên 2019-09-19 10:43:36

Monoch romasy this controller does not have memory function. But you can save the function by long press DIY 1/2/3 button, the light flashes to indicate that the scene is saved successfully.

2019-10-05 10:15:18 Hữu ích (0)
Gửi đi
Đáp án (1)
dauteljohn 2019-09-22 10:36:24
0
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

dauteljohn 2019-07-27 23:17:32
0
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

dauteljohn 2019-02-08 15:22:10
0
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

dauteljohn 2019-02-05 20:57:22
0
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích: