tin nhắn

JPY1 2019-03-18 02:31:42
0
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

Q: does it comes with another set of long joystick

Được hỏi bởi Mahesh Singh trên 2018-01-01 01:35:57

JPY1 Yes it does: you simply twist the original joystick off the remote and put in those long joystick. It's found inside the accessories bag

2018-06-13 05:40:22 Hữu ích (0)
Gửi đi
Đáp án (3)
JPY1 2018-06-11 21:23:40
1
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

JPY1 2018-06-11 21:17:53
0
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

Q: type of motor..?!

Được hỏi bởi FadilulAmin trên 2018-03-08 03:09:57

JPY1 brushed motors

2018-03-19 07:43:40 Hữu ích (0)
Gửi đi
Đáp án (1)
JPY1 2018-03-13 00:15:19
0
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

Q: 720P 2MP version?

Được hỏi bởi JPY1 trên 2018-02-21 05:11:00

JPY1 Where can I get the 720p version?

2018-03-07 08:37:19 Hữu ích (0)
Gửi đi
Đáp án (2)
JPY1 2018-03-05 23:40:46
0
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích: