tin nhắn

gogos 2020-02-04 08:40:42
0
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

gogos 2020-01-27 10:29:29
0
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

gogos 2019-03-27 11:07:04
0
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

gogos 2019-02-16 04:29:09
0
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

gogos 2019-03-27 11:34:35
0
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

Q: what is the impedance ?

Được hỏi bởi gogos trên 2019-02-27 01:09:51

Chymiferous It refers to the ratio of voltage to current of the speaker input signal.

2019-03-06 09:25:01 Hữu ích (2)
Gửi đi
Đáp án (2)

Q: what are the dimensions ?

Được hỏi bởi gogos trên 2019-02-26 10:32:43

clks07 62 x 51 x51mm

2019-03-05 02:41:28 Hữu ích (1)
Gửi đi
Đáp án (1)
gogos 2019-02-16 04:30:05
0
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

gogos 2019-02-16 04:29:11
0
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

gogos 2018-08-28 04:39:00
0
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích: