tin nhắn

Q: weight limit for step

Được hỏi bởi bucky trên 2019-02-21 08:01:12

Allin The limit weight is 200kg.

2019-02-25 01:08:49 Hữu ích (1)
Gửi đi
Đáp án (1)