tin nhắn

Q: it is compatible whit specktrum reciver?

Được hỏi bởi emanuelesdq trên 2019-09-14 09:20:02

Pipistrelli It works with SBUS and PWM receivers, so yes it is compatible with Spektrum.

2019-11-24 08:18:03 Hữu ích (1)
Gửi đi
Đáp án (4)
Pipistrelli 2019-11-23 04:00:19
0
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

Pipistrelli 2019-01-28 14:43:43
0
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

Pipistrelli 2019-10-27 05:27:32
1
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

Pipistrelli 2019-10-28 16:37:01
1
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

Pipistrelli 2019-10-11 05:37:53
1
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

Pipistrelli 2018-01-23 09:48:55
1
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích: