tin nhắn

MrRebot 2020-08-01 15:07:18
1
gợi ý
Bình luận (1)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

MrRebot 2020-04-11 14:20:28
1
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

MrRebot 2020-04-11 14:22:53
1
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

MrRebot 2020-04-11 14:22:54
1
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

MrRebot 2020-04-19 15:11:15
1
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

MrRebot 2020-07-01 09:03:30
1
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

MrRebot 2020-07-01 09:03:28
1
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

MrRebot 2020-08-01 15:07:19
1
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

MrRebot 2020-08-01 15:07:20
1
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

MrRebot 2020-07-01 09:03:30
1
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

MrRebot 2020-07-01 09:03:29
1
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

MrRebot 2020-07-01 09:03:28
1
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

Q: What color are the LEDs?

Được hỏi bởi BG493217151 trên 2020-04-18 10:34:45

MrRebot redleds :]

2020-07-08 03:22:10 Hữu ích (1)
Gửi đi
Đáp án (2)

Q: Is there a manual for 45 in 1 package, too?

Được hỏi bởi betablock trên 2020-06-28 08:57:13

MrRebot not sure . http://files.banggood.com/2016/06/37-in-1-SENSORS-KIT.rar

2020-06-28 05:47:20 Hữu ích (5)
Gửi đi
Đáp án (1)
MrRebot 2020-06-20 13:51:10
1
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

Q: does it have a manual

Được hỏi bởi jimwilson330 trên 2020-04-02 09:02:40

MrRebot http://files.banggood.com/2016/06/37-in-1-SENSORS-KIT.rar

2020-04-04 11:49:05 Hữu ích (9)
Gửi đi
Đáp án (1)

Jimmy Sorry, we have given the wrong information in the description. I have confirmed with the factory, it did has two 6J1 Tube.

2020-03-12 08:35:07 Hữu ích (1)
Gửi đi
Đáp án (1)

Q: Only one 6J1 Tube?

Được hỏi bởi MrRebot trên 2020-03-07 02:55:58

Jimmy It has two 6J1 Tube.

2020-03-11 09:03:05 Hữu ích (0)
Gửi đi
Đáp án (1)