tin nhắn

Q: Does it support fast wireless charging? How many watts? Thank you

Được hỏi bởi al3ksis trên 2019-12-24 07:50:40

Feri P20 and P10 are not supported wireless charging.

2020-02-16 09:19:44 Hữu ích (1)
Gửi đi
Đáp án (13)
al3ksis 2020-03-17 13:23:43
0
gợi ý
Bình luận (1)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích: