tin nhắn

Q: Why does it stop charging after only about 5-10 minutes? It doesn't complete the charge.

Được hỏi bởi TEAMERICA trên 2019-01-24 07:34:07

Frapson I think you need to try many times. Mine is normal.

2019-01-25 12:34:10 Hữu ích (0)
Gửi đi
Đáp án (1)
TEAMERICA 2019-01-11 12:55:23
0
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

TEAMERICA 2018-12-22 23:32:38
0
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

TEAMERICA 2018-12-22 23:32:38
0
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

TEAMERICA 2018-12-22 23:32:38
0
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

TEAMERICA 2018-12-22 23:29:32
0
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

TEAMERICA 2018-12-22 23:28:14
0
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích: