tin nhắn

Otto53 2020-01-09 16:23:17
0
gợi ý
Bình luận (1)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

Otto53 After one month it died. With a closer look it only hase a rctifier and two resistors to limit current.

Otto53 2020-01-09 16:23:17
0
Bình luận (1)
Otto53 2020-01-09 16:16:48
0
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

Otto53 2020-01-09 16:19:16
0
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

Otto53 2020-01-09 16:22:15
0
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

Otto53 2020-01-09 16:28:38
0
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

Otto53 2020-01-09 16:22:17
0
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

Otto53 2020-01-09 16:22:16
0
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

Otto53 2020-01-09 16:18:32
0
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

Otto53 2020-01-09 16:17:49
0
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích: