tin nhắn

nelsonlee 2019-11-20 09:32:39
0
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

nelsonlee 2019-11-20 09:32:01
0
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

nelsonlee 2019-10-15 10:29:17
1
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

nelsonlee 2019-09-28 22:47:02
2
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

nelsonlee 2019-09-28 22:45:48
2
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

nelsonlee 2019-09-28 22:47:01
1
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

Q: Can INAV be flashed?

Được hỏi bởi Partha trên 2019-09-24 01:06:21

nelsonlee Yes, It can be flash with INav/BetaFlight/Ardupilot.

2019-09-24 01:35:07 Hữu ích (1)
Gửi đi
Đáp án (2)

Q: When will stock arrive and can be order?

Được hỏi bởi nelsonlee trên 2019-09-03 07:55:27

TechD You can pre-order now!

2019-09-04 01:08:09 Hữu ích (1)
Gửi đi
Đáp án (1)