tin nhắn

radmund 2020-01-15 01:42:40
2
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

Q: Would this work on the MJX Bugs 5w?

Được hỏi bởi gotsquat89 trên 2019-04-25 02:04:00

radmund No. Its too heavy, too big for this drone.

2020-01-15 01:59:18 Hữu ích (0)
Gửi đi
Đáp án (1)

radmund Inever fly far away Max 200 meters. It depends how much disturbance there is. 25mW can reach 500 meters when you are flying without disturbance.

2020-01-15 01:57:12 Hữu ích (0)
Gửi đi
Đáp án (1)

Q: how to voltage supply

Được hỏi bởi ghulannavar trên 2019-09-23 06:24:46

radmund Iconnect it to 3s Lipo

2020-01-15 01:54:51 Hữu ích (0)
Gửi đi
Đáp án (1)
radmund 2020-01-15 01:42:41
0
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

radmund 2019-05-14 03:50:11
0
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

radmund 2019-05-13 15:14:39
0
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

radmund 2018-09-24 03:12:02
0
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

radmund 2018-09-24 03:10:38
0
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích: