tin nhắn

Q: What is the camera angle?

Được hỏi bởi BG540054188 trên 2020-01-28 12:57:00

Spidery It is 30 degree.

2020-02-10 02:52:21 Hữu ích (1)
Gửi đi
Đáp án (1)

Q: Whats the differencexwith the normal module? What has changed in the 2019 version?

Được hỏi bởi coen2003.cd2 trên 2019-05-04 01:25:35

Curitis Support external 1S~3S Lipo battery input for long range FPV.

2019-05-04 09:41:10 Hữu ích (2)
Gửi đi
Đáp án (1)