tin nhắn

Kenneth 2018-06-23 11:31:57
0
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

Q: warranty period

Được hỏi bởi Kenneth trên 2017-12-14 10:21:37

Emily Dear valued customer, the warranty of this light bulb is three months. Have a nice day!

2017-12-15 08:28:30 Hữu ích (0)
Gửi đi
Đáp án (1)