tin nhắn

Q: Is it able to fit the AT890/16 Philips aquatech

Được hỏi bởi shammirrii trên 2019-07-07 01:09:40

Remon Theyfit, but they are not good. They don't cut as close as the original blades.

2020-01-13 04:08:47 Hữu ích (0)
Gửi đi
Đáp án (1)

Q: Hi I need for hq 7330, what is it? Thank you Marcelo Mosto

Được hỏi bởi MARCELOMOSTO trên 2019-06-20 04:54:52

Remon Theyfit, but they are not good. They don't cut as close as the original blades.

2020-01-13 04:08:34 Hữu ích (0)
Gửi đi
Đáp án (1)

Q: Lower price and we will order

Được hỏi bởi Remon trên 2019-11-13 03:04:15

Lois Thank you for choosing Banggood, you can subscribe to our mail or product events. Have a good day!

2019-11-13 07:31:19 Hữu ích (0)
Gửi đi
Đáp án (1)
Remon 2019-07-12 04:15:24
0
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích: