tin nhắn

Cyclone3D It will work fine on TX6 and if you want, then you can use the LED and also I believe that will integrate as soft serial for telemetry

2019-04-05 04:23:59 Hữu ích (1)
Gửi đi
Đáp án (5)
Cyclone3D 2019-01-03 08:25:54
1
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

Cyclone3D 2018-12-18 10:18:47
1
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

Cyclone3D 2018-02-05 09:46:42
0
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

Cyclone3D 2018-02-05 09:46:02
0
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích: