tin nhắn

pgermanis 2020-01-30 07:12:47
0
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

Q: can I use this for my refrigerator ? India 6AMPs 250 v

Được hỏi bởi ashootosharora trên 2019-04-04 05:56:03

pgermanis Yessurely. But may need an ac relay for more amps if your refrigerator needs more than 5A...

2020-01-30 06:05:28 Hữu ích (0)
Gửi đi
Đáp án (2)
pgermanis 2018-03-06 09:06:09
0
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

pgermanis 2018-03-06 09:06:09
0
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

pgermanis 2018-03-02 02:11:27
0
gợi ý
Bình luận (1)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

pgermanis 2018-03-02 02:09:49
0
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

pgermanis 2018-02-28 01:34:46
1
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

pgermanis 2018-02-23 03:05:42
0
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

pgermanis 2018-02-12 11:54:40
0
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích: