tin nhắn

Q: If I buy it now, how long does it take to get to Miami, United States?

Được hỏi bởi joswel1875 trên 2020-05-22 12:36:59

Haverr Usually it takes 30 days from CN warehouse but it depends on your shipping method

2020-05-22 07:51:29 Hữu ích (0)
Gửi đi
Đáp án (3)
Haverr 2020-04-22 02:51:13
0
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

Haverr I received one with eu plug :)

2020-04-16 10:02:06 Hữu ích (0)
Gửi đi
Đáp án (5)

Haverr Contactlive support chat, and they can tell you.

2020-04-05 01:25:38 Hữu ích (0)
Gửi đi
Đáp án (1)

Q: stock date please?

Được hỏi bởi SteWYTHShawe trên 2018-12-16 11:33:16

Haverr Contactlive support chat, and they can tell you.

2020-04-05 01:25:32 Hữu ích (0)
Gửi đi
Đáp án (1)

Q: When do you expect to have new stock, thanks,

Được hỏi bởi Bacon2002 trên 2018-12-17 03:10:17

Haverr Contactlive support chat, and they can tell you.

2020-04-05 01:25:22 Hữu ích (0)
Gửi đi
Đáp án (1)
Haverr 2019-11-26 14:46:32
5
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

Haverr 2019-11-26 14:48:09
5
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

Haverr 2019-05-10 03:22:14
5
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích: