tin nhắn

Gav 2019-01-21 18:50:32
1
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

Q: can you make call when connected to your phone without a sim through the watch

Được hỏi bởi Gav trên 2018-05-02 03:53:31

DeepRules No. This is not possible in android 7.0. All you need is sim card in the watch itself.

2018-10-29 03:27:40 Hữu ích (0)
Gửi đi
Đáp án (7)