tin nhắn

mauromago 2019-08-17 15:00:35
6
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

mauromago 2019-03-20 10:48:17
0
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

mauromago 2019-10-16 17:31:58
0
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

Q: what include the package?

Được hỏi bởi mauromago trên 2019-08-29 03:00:49

limengru Package included: 1x SATA Hard Drive Case (hard drive not included) 1x USB cable 1x Power adapter 1x Case Holder 1x Instruction

2019-08-29 10:49:28 Hữu ích (0)
Gửi đi
Đáp án (1)
mauromago 2019-08-10 04:49:18
0
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

mauromago 2019-04-30 07:55:20
0
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

mauromago 2019-04-30 07:55:20
0
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

mauromago 2018-04-21 12:42:46
0
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích: