tin nhắn

AlexJano 2020-05-07 11:53:58
0
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

Q: the nfc can it use in my country indonesia?

Được hỏi bởi Jainuri Kwok trên 2019-02-24 07:04:58

AlexJano ElNFC es mundial, funciona con una conexin Bluetooth o WiFi.-

2020-03-09 07:47:29 Hữu ích (0)
Gửi đi
Đáp án (1)

Q: Does that have a gyroscope sensor?

Được hỏi bởi Mel__Kaplan trên 2019-01-07 10:40:14

AlexJano Noconozco esa tecnolog

2020-03-09 07:46:38 Hữu ích (0)
Gửi đi
Đáp án (1)
AlexJano 2019-07-05 14:20:05
2
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

AlexJano 2019-10-29 09:28:07
0
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

AlexJano 2019-06-27 11:51:39
0
gợi ý
Bình luận (1)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

AlexJano 2019-06-06 00:07:33
2
gợi ý
Bình luận (2)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích: