tin nhắn

Q: hi, can this machine engrav on keyboard? i want to buy to engraving hebrew on my keyboards

Được hỏi bởi BG120421280 trên 2021-01-29 05:51:40

BG143756561 νομίζω πώς ναι!! φυσικά ένα ένα!!

2021-12-24 10:25:25 Hữu ích (0)
Gửi đi
Đáp án (3)

Q: how do i get a larger engraved object. When I try to go big - I get a black screen.

Được hỏi bởi Robert-WI trên 2020-02-11 11:42:12

BG143756561 ανατρέξτε στις οδηγίες!!

2021-12-24 10:24:21 Hữu ích (0)
Gửi đi
Đáp án (2)