tin nhắn

Q: Is it possible to play tone and semitone or only tone?

Được hỏi bởi fenice75 trên 2018-12-01 03:43:43

wumeihui it can play tone and semitone

2018-12-02 06:58:34 Hữu ích (0)
Gửi đi
Đáp án (1)

Q: It's possible to play tone and semitone or only tone?

Được hỏi bởi fenice75 trên 2018-12-01 03:41:11

wumeihui it can play tone and semitone

2018-12-02 06:58:47 Hữu ích (0)
Gửi đi
Đáp án (1)