tin nhắn

Q: How do you power this module? I Would like to transmit audio out from my TV, will it work?

Được hỏi bởi FyturboQuad trên 2020-11-12 03:57:03

Avinosis There is a port marked 5V on the circuit board: input working voltage

2020-11-26 12:10:44 Hữu ích (0)
Gửi đi
Đáp án (1)

Q: have you LCD mode vape

Được hỏi bởi BG125241634 trên 2020-11-12 04:30:49

katherine Sorry,no

2020-11-26 12:05:27 Hữu ích (0)
Gửi đi
Đáp án (1)

Q: What kind of data output are on the out1, out2, out3, out4?

Được hỏi bởi BG161624941 trên 2020-11-25 11:57:55

Braird Four output signals

2020-11-25 09:40:51 Hữu ích (0)
Gửi đi
Đáp án (1)

Oth_zenGeta http://myosuploads3.banggood.com/products/20201125/20201125213042NTA8A01.rar

2020-11-25 09:31:00 Hữu ích (0)
Gửi đi
Đáp án (1)

Q: vem com os fios para ligação?

Được hỏi bởi BG172411542 trên 2020-11-25 05:10:58

Marli1 yeah,it is included.

2020-11-25 09:26:50 Hữu ích (0)
Gửi đi
Đáp án (1)

Q: What is the input current in Amps?

Được hỏi bởi BG112220212 trên 2020-11-25 06:54:43

Slangw hanger I think <2A is OK

2020-11-25 09:25:57 Hữu ích (0)
Gửi đi
Đáp án (3)

Q: hola buen día sirve para conectar al estereo se un automóvil

Được hỏi bởi BG855640194 trên 2020-11-24 11:13:49

Barcar Zillie Yeah,that is RIGHT,itis for Stereo in the car

2020-11-25 09:24:17 Hữu ích (0)
Gửi đi
Đáp án (1)

Q: its for dev testing

Được hỏi bởi Mss trên 2020-11-24 04:36:37

Danae Yeah,that is right.

2020-11-25 09:15:35 Hữu ích (0)
Gửi đi
Đáp án (1)

Q: is there one for USB 3.0?

Được hỏi bởi richard trên 2020-11-24 06:09:15

Talismanwas No,juat Compatible with USB2.0

2020-11-25 09:15:05 Hữu ích (0)
Gửi đi
Đáp án (1)