tin nhắn

dengjunbao maybe you can contact the banggood customer service team.

2020-02-17 09:26:25 Hữu ích (0)
Gửi đi
Đáp án (1)

Q: Is this clone or copy if jumper.xyz??

Được hỏi bởi Soham2680 trên 2020-02-13 05:50:53

dengjunbao maybe you can contact the banggood customer service team.

2020-02-17 09:25:08 Hữu ích (0)
Gửi đi
Đáp án (1)

Q: what,s the difference between lbt and fcc? i live in France which one should i pick?

Được hỏi bởi Eve Planquart-Dudoret trên 2020-02-13 05:55:41

dengjunbao you should pick the lbt version

2020-02-17 09:24:13 Hữu ích (0)
Gửi đi
Đáp án (1)

Q: I ordered 3 months ago.. Didnt got it

Được hỏi bởi larsjacobs7 trên 2020-02-13 01:48:27

dengjunbao maybe you can contact the banggood customer service team.

2020-02-17 09:21:38 Hữu ích (0)
Gửi đi
Đáp án (1)

Q: على ماذا يركب

Được hỏi bởi أبو زياد وعبده trên 2020-02-13 08:54:13

dengjunbao maybe you can contact the banggood customer service team.

2020-02-17 09:21:25 Hữu ích (0)
Gửi đi
Đáp án (1)

Q: Will there be a EU-LBT version or Firmware Update?

Được hỏi bởi Dogtag trên 2020-01-09 03:59:56

dengjunbao you can contact the oversky customer service team.

2020-02-16 08:30:33 Hữu ích (0)
Gửi đi
Đáp án (1)

Q: does this receiver offer an analogue rssi pad? is there a pinout diagram available?

Được hỏi bởi AdamMorris trên 2020-01-17 04:51:06

dengjunbao you can find the pinout diagram in crossover-rx.com

2020-02-16 08:29:17 Hữu ích (0)
Gửi đi
Đáp án (1)

Q: Does this use SRXL Protocol?

Được hỏi bởi AdamMorris trên 2020-01-17 10:42:46

dengjunbao Compatible DSMX and DSM2 Protocol

2020-02-16 08:25:22 Hữu ích (0)
Gửi đi
Đáp án (1)