tin nhắn

Q: which charger should i use to charge this? I mean how much ampere should use?

Được hỏi bởi GOKUINDIAN trên 2018-02-11 04:46:52

pierre I tried with 1Amp and 2Amp Usb chargers, it works fine.

2019-08-16 11:15:21 Hữu ích (0)
Gửi đi
Đáp án (1)
pierre 2018-09-29 04:56:00
0
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

pierre 2018-06-21 13:52:44
0
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

pierre 2018-06-21 13:51:48
0
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

pierre 2018-06-21 13:50:30
0
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

pierre 2018-06-21 13:48:04
0
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

pierre 2018-06-21 13:48:04
0
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

pierre 2018-06-21 13:48:04
0
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích: