tin nhắn

Q: is the OSD wire (green) the same as video out? or go to the video out pad on the FC?

Được hỏi bởi earthquake_indu trên 2019-03-11 07:14:11

brandonhill No, it's the signal for TBS SmartAudio control via Betaflight OSD.

2020-05-10 09:10:47 Hữu ích (0)
Gửi đi
Đáp án (1)

Q: Does this stack support 4.2 and 4.35 batteries?

Được hỏi bởi earthquake_indu trên 2019-01-24 03:55:49

Violentjay 4.2 and 4.35 are cell values. This fc will take a 4cell lipo

2020-04-24 03:06:56 Hữu ích (0)
Gửi đi
Đáp án (1)
BG353161571 2019-06-03 14:50:36
0
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

Q: can anyone confirm if BOTH the v1 AND V2 use 3.3v or 5v?

Được hỏi bởi earthquake_indu trên 2019-04-30 04:11:24

dengjunbao this goods is V2,use 5V

2019-05-07 03:55:03 Hữu ích (0)
Gửi đi
Đáp án (1)
BG610573103 2018-06-12 19:50:37
0
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích: