tin nhắn

Q: what size batteries does this suggest for each 2s 3s 4s???

Được hỏi bởi Deezyy2476 trên 2019-05-03 12:15:35

derschwarzemichel 380-550mAat 2S 450-550mA at 3S (300mA is to smal, not enouth curent!) Motors can6t 4S!!!!! only the Stack.

2020-01-13 04:02:39 Hữu ích (0)
Gửi đi
Đáp án (1)
Deezyy2476 2019-04-14 14:37:43
0
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

Deezyy2476 2019-04-14 14:38:11
0
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

Deezyy2476 2018-12-25 08:53:16
0
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

Deezyy2476 2018-09-08 07:38:16
0
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

Deezyy2476 2018-09-08 07:37:08
0
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích: