tin nhắn

Q: is it going to work with iflight Cidora sl5?

Được hỏi bởi TADMIR trên 2020-01-01 09:46:36

Lee not try

2020-02-17 10:09:36 Hữu ích (0)
Gửi đi
Đáp án (1)

Q: Can this buzzer work alone by itself as a timed alarm with variable time settings?

Được hỏi bởi tony933 trên 2018-09-09 11:29:27

TADMIR Don't buy it it is crap. I flown 3 times and its dead.

2020-01-18 03:27:42 Hữu ích (0)
Gửi đi
Đáp án (2)

Q: Will it work with Pixhawk 2.4.8 Flight Controller?

Được hỏi bởi mkjr.go trên 2018-09-30 03:41:38

TADMIR Don't buy it it is crap. I flown 3 times and its dead.

2020-01-18 03:27:39 Hữu ích (0)
Gửi đi
Đáp án (2)

Q: how many Time Left to find my Quad befor the Buzzer sekundary Battery diees?

Được hỏi bởi Mauritz17 trên 2019-11-07 10:41:50

TADMIR Don't buy it it is crap. I flown 3 times and its dead.

2020-01-18 03:27:33 Hữu ích (0)
Gửi đi
Đáp án (2)

TADMIR Don't buy it it is crap. I flown 3 times and its dead.

2020-01-18 03:27:30 Hữu ích (0)
Gửi đi
Đáp án (2)

Q: Does it replace the buzzer in normal mode ?

Được hỏi bởi Sébastien Bourg trên 2018-09-02 02:28:13

TADMIR Don't buy it it is crap. I flown 3 times and its dead.

2020-01-18 03:26:53 Hữu ích (0)
Gửi đi
Đáp án (3)

Q: How many dB have this buzzer?

Được hỏi bởi IgorGSM trên 2018-08-21 01:35:43

TADMIR Don't buy it it is crap. I flown 3 times and its dead.

2020-01-18 03:26:13 Hữu ích (0)
Gửi đi
Đáp án (5)
Banggooder 2019-08-06 12:58:50
0
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích: