tin nhắn

martin01 2020-01-01 06:46:38
3
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

Vvera you could use the link for help: https://www.banggood.com/Contact-Us_hi111

2020-02-03 01:07:17 Hữu ích (0)
Gửi đi
Đáp án (2)

limengru Dear customer, we appreciate your feedback, because CD is limited in many logistics channels, so we will remove the CD before shipping, and we can provide you with drivers by email. You can use the “contact us” to contact the banggood customer service team to get the driver. Best regards, Thank you!

2020-01-04 02:00:50 Hữu ích (0)
Gửi đi
Đáp án (1)
martin01 2020-01-01 06:46:36
0
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

martin01 2020-01-01 06:36:53
0
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

martin01 2020-01-01 06:36:52
0
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

martin01 2020-01-01 06:36:50
0
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

martin01 2020-01-01 06:01:02
0
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

martin01 2020-01-01 05:55:41
0
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

martin01 2020-01-01 05:52:22
0
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích: