tin nhắn

Q: hi does this have a spectrum analyzer built in thanks

Được hỏi bởi BG168461954 trên 2020-07-05 01:55:35

Laurence Hi, maybe you can consult with the Banggood customer service team. https://www.banggood.com/Contact-Us_hi111

2020-08-05 06:12:59 Hữu ích (0)
Gửi đi
Đáp án (1)

Laurence Hi, maybe you can consult with the Banggood customer service team. https://www.banggood.com/Contact-Us_hi111

2020-08-05 06:12:40 Hữu ích (0)
Gửi đi
Đáp án (1)

Laurence Hi, maybe you can consult with the Banggood customer service team. https://www.banggood.com/Contact-Us_hi111

2020-08-05 06:09:10 Hữu ích (0)
Gửi đi
Đáp án (1)

Q: does this device read satcr signals

Được hỏi bởi Gerald Leslie trên 2020-07-01 06:27:11

Laurence Hi, maybe you can consult with the Banggood customer service team. https://www.banggood.com/Contact-Us_hi111

2020-08-05 06:09:03 Hữu ích (0)
Gửi đi
Đáp án (1)

Q: funciona en México con la banda 28 de la red altan

Được hỏi bởi MonroeGustave trên 2020-07-02 06:50:43

Laurence Hi, maybe you can consult with the Banggood customer service team. https://www.banggood.com/Contact-Us_hi111

2020-08-05 06:08:54 Hữu ích (0)
Gửi đi
Đáp án (1)

Q: porque não pode enviar para o parana

Được hỏi bởi BG353422191 trên 2020-07-03 11:29:24

Laurence Hi, maybe you can consult with the Banggood customer service team. https://www.banggood.com/Contact-Us_hi111

2020-08-05 06:08:34 Hữu ích (0)
Gửi đi
Đáp án (1)

Q: mide fibra monomodo y multimodo? se puede imprimir informes? en que ventanas puede medir?

Được hỏi bởi gaurinstalaciones trên 2020-07-02 01:43:44

Laurence Two wavelength: 1310 and 1550nm,test record can be saved as format

2020-08-05 06:08:06 Hữu ích (0)
Gửi đi
Đáp án (1)