tin nhắn

Q: Is it 5 Mp or 300000p or 480x272 pixels ????

Được hỏi bởi kartman69 trên 2018-10-09 05:10:15

oldrotorheadsarge Itis indeed 5 Mega Pixels

2020-06-22 02:21:21 Hữu ích (0)
Gửi đi
Đáp án (1)

Q: please what are the dimensions for model A and for model B ?

Được hỏi bởi kartman69 trên 2020-03-28 01:35:52

linli1 Hello, these two are made according to the size of the original carbon brush of the machine.

2020-04-01 02:57:10 Hữu ích (0)
Gửi đi
Đáp án (1)
kartman69 2020-03-23 07:10:18
0
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

kartman69 2020-01-04 11:26:42
0
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

kartman69 2019-02-23 09:23:48
1
gợi ý
Bình luận (1)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

Q: Please indicate dimensions. At least dial diameter

Được hỏi bởi kartman69 trên 2019-12-06 03:07:42

Helena 20mm

2019-12-10 09:04:03 Hữu ích (0)
Gửi đi
Đáp án (1)