tin nhắn

Q: Is it possible to buy a replacement head belt?

Được hỏi bởi DuMOHsmol trên 2020-05-24 12:04:16

RodrigoER yeah, but homemade

2020-05-24 01:40:25 Hữu ích (0)
Gửi đi
Đáp án (2)
RodrigoER 2020-03-05 06:01:26
0
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

Q: Do you have part arm?

Được hỏi bởi ederson trên 2019-09-10 05:17:31

RodrigoER Yeah, you can buy arm separately

2020-02-17 03:42:29 Hữu ích (0)
Gửi đi
Đáp án (1)

Q: spare parts ?

Được hỏi bởi abysus trên 2020-02-17 02:50:40

RodrigoER Of course, you can buy separately, top plate, bottom plate, arms, standoff, camera side plate

2020-02-17 03:39:44 Hữu ích (0)
Gửi đi
Đáp án (1)
RodrigoER 2020-02-05 21:42:55
0
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích:

RodrigoER 2019-12-16 11:08:52
6
gợi ý
Bình luận (0)

Những người đánh giá hàng đầu bạn có thể thích: