Tàu United Kingdom , USD
gkalm 2019-08-21 12:07:16
Excellent drone. The camera is not of the same image quality as the rest of the drone.
1
Bình luận
Gửi đi
Khảo sát sự hài lòng

Tải xuống APP để nhận phiếu giảm giá 10% độc quyền