Tàu United Kingdom , USD
nominoe 2019-07-10 00:34:16
Works fine with a little pump.
0
Bình luận (1)
Gửi đi
  • Stoff Hello,
    (a) did you connect the panel directly to the pump?
    (b) what size is your pump?
    Tx

    Đáp lại 2019-12-06 02:56:53
Khảo sát sự hài lòng

Tải xuống APP để nhận phiếu giảm giá 10% độc quyền