Tàu United Kingdom , USD
  • Nhìn chung:
  • Giá bán:
  • Phẩm chất:
  • Xuất hiện:
jasan 2020-02-05 02:02:29
smalles knife as I know. Razor shapt with no 11 scalpel. Not fit for other types of scalpels, Totanium ? partly, the part that takes the scalpel. The rest seems more like stainless steel, but.. beatifully made.
0
Bình luận
Gửi đi
Khảo sát sự hài lòng

Tải xuống APP để nhận phiếu giảm giá 10% độc quyền