Tàu United Kingdom , USD
kreidler50 2019-05-04 02:38:19
Nice AIO. Channels and Band can be set via push button or SmartAudio. If you change via Betaflight each change needs a reboot to take effect.
4
Bình luận
Gửi đi
Khảo sát sự hài lòng

Tải xuống APP để nhận phiếu giảm giá 10% độc quyền