Tàu United Kingdom , USD
ThirdP3rs0n 2018-02-09 16:09:24
The banana SOCKET is ok but the plug has a moving part on it that can develop a rather high resistance. Ok tho Can be soldered in place.
1
Bình luận
Gửi đi
Khảo sát sự hài lòng

Tải xuống APP để nhận phiếu giảm giá 10% độc quyền