Tàu United Kingdom , USD
5 đơn 5 đơn US$6.04 US$6.07 View It
  • Nhìn chung:
  • Giá bán:
  • Phẩm chất:
  • Xuất hiện:
ThirdP3rs0n 2019-06-21 18:01:07
Appears to work. Sometimes it refuses to charge, but I think my input voltage was too low, so it didn't know charge was incomming.... who knows. But works fine. Cuts out before 6 amps tho.
0
Bình luận
Gửi đi
Khảo sát sự hài lòng

Tải xuống APP để nhận phiếu giảm giá 10% độc quyền