Tàu United Kingdom , USD
DANtheMAN77 2018-06-11 20:38:43
Havent flown yet but it has a beautiful unique design. Most of the mass is closer to the center of rotation. Putting these on a 150g 6" 250mm race quad hyperlite!
3
Bình luận
Gửi đi
Khảo sát sự hài lòng

Tải xuống APP để nhận phiếu giảm giá 10% độc quyền