Tàu United Kingdom , USD
  • Nhìn chung:
  • Giá bán:
  • Phẩm chất:
  • Xuất hiện:
jasan 2019-12-07 10:32:39
Not a latching switch. So more like a push button, once relased it switches back. The switch istels has a normally open and a normally closed contact
0
Bình luận
Gửi đi
Khảo sát sự hài lòng

Tải xuống APP để nhận phiếu giảm giá 10% độc quyền