Tàu United Kingdom , USD
  • Nhìn chung:
  • Giá bán:
  • Phẩm chất:
  • Xuất hiện:
ThirdP3rs0n 2020-02-06 14:42:49
Looks awesome. good build. no problems. no packaging protection tho so the plastic must be ok to withstand the trip without breaking.
0
Bình luận
Gửi đi
Khảo sát sự hài lòng

Tải xuống APP để nhận phiếu giảm giá 10% độc quyền